18 maj 2018

Hur trygg är jag om jag köper häst i Tyskland, Holland eller annat EU-land?

Advokatfirman Aldo har under årens lopp hanterat en hel del hästtvister där inköp har skett utanför Sverige, men inom den europeiska gemenskapen.

Frågorna har ofta gällt de gängse felfrågorna; d.v.s. någon form av nedsättning hos hästen som funnits vid köpet.

De problem som ofta uppstår innan felfrågan ens kan processas är dock i vilket forum (vilken domstol) tvisten ska föras, i Sverige och enligt svensk rätt eller i en domstol i det land inköpet skett.

Om avtal om att eventuell tvist ska avgöras av svensk domstol saknas, gör istället domstolen, en egen prövning av om de är behöriga eller ej.

Som stöd för frågan om forum använder sig domstolarna av den s.k. Bryssel I-förordningen i vilken domstolars behörighet, samt erkännande och verkställande av domar, när det gäller privaträtt regleras.

Mycket summariskt kan här sägas att huvudregeln är att tvisten ska avgöras där säljaren har sin hemvist.

Bevisfrågorna som följer artiklarna i Bryssel I är ofta betungande för den som vill reklamera, och en tvist i utländsk domstol innebär ofta att man tvingas processa i det landets rätt (där ofta reklamationsfristerna är kortare), samt även att den reklamerande parten vid tvist utomlands oftast helt saknar rättsskydd, d.v.s. ersättning via sin hemförsäkring eller sin företagsförsäkring.

En process kan således bli en mycket svår och dyr historia.

Vårt råd är därför att du, vid inköp av häst utomlands, avtalar om att tvist ska avgöras av svensk domstol samt med svensk rätt. Om säljaren inte vill skriva in en sådan klausul, är det tryggare att handla i Sverige.

Står ni inför ett stundande hästköp eller bara har allmänna frågor inför framtiden, tveka inte att ta kontakt med oss på Advokatfirman Aldo. Vi har stor erfarenhet av olika hästtvister och eftersträvar alltid att nå den bästa lösningen för er.