13 december 2016

Vem äger avkomman?

Många känner till att flera parter är inblandade vid seminering av ett sto.
Frågan om vilken part som äger vad är dock inte alltid klart. Här ska vi försöka reda ut begreppen och effekterna av de olika parternas mellanhavanden.

I flertalet av de avtal som tecknas vid seminering / beställning av semin följer att det är stoägaren/fodervärden, som beställer seminering och är därmed betalningsansvarig.

Den s.k. hästpassförordningen kräver att alla hästar ska ha pass där ägare även registreras.

Ägare till avkomman i civilrättslig mening och i ”registreringsmening” harmonierar dock inte alltid.

Förvaltningsrätten i Jönköping har i mål 3335-15 konstaterat att det inte ankommer på avelsföreningen att närmare efterforska äganderätten till en häst vid registrering av pass.

Samtidigt innebär hästpassförordning att ”rätt” avelsförbund inte får neka registrering av en avkomma på begäran, vilket innebär att fel (”civilrättslig”) ägare kan registreras.

Vad händer då om beställaren inte vill betala för utförd tjänst eller köpt produkt?

Tidigare medförde bland annat utebliven betalning till hingsthållaren att denne kunde vägra att utge språngsedel, vilket fick till följd att avkomman inte kunde registreras, ett någorlunda verksamt påtryckningsmedel för att få betalt.

Med nu gällande hästpassförordning går det dock att, med hjälp av uppgiven stam, ID-kontroll och DNA utfå pass på avkomman då förordningen kräver att alla hästar har pass.

Som uppfödare registreras stoägaren eller den som kan uppvisa avtal som ger uppfödarrättighet. Om inget annat anges registreras även uppfödaren som ägare.

Om skriftliga avtal saknas mellan stoägare och fodervärd kan detta således medföra att en stoägare kan registrera en avkomma, utan att de facto vara betalningsansvarig för densamma.

Vid en eventuell fordringstvist har seminstation och hingsthållare att rikta sina krav mot beställaren, som i sin tur sedan får föra talan vidare mot stoägaren. Utan avtal kan det sistnämnda vara svårt.

Retentionsrätt i pass saknas enligt hovrättsavgöranden, då passet ska följa hästen.

Det ska i sammanhanget påpekas att ägarregistrering hos ett avelsförbund inte har något bevisvärde avseende vem som är faktisk ägare av hästen, vilket följer av bland annat NJA 1984 s 132 och NJA 1987 s 3.

Kontentan är således att det är av yttersta vikt att såväl seminstationer som hingsthållare känner till vem som är part, samt att fodervärd och stoägare tecknar avtal som även reglerar betalningsansvaret.