26 april 2017

Möjligheten att konkurrera med sin förre arbetsgivare efter avslutad anställning

I samband med att en arbetstagare får en anställning uppstår en allmän lojalitetsplikt gentemot arbetsgivaren. Den anställde förhindras genom denna att under anställningstiden bedriva verksamhet som konkurrerar med bolaget. Lojalitetsplikten, som under anställningen är relativt långtgående, upphör dock när tjänsten löper ut. Arbetstagaren är därefter fri att konkurrera med sin tidigare arbetsgivare i egen startad verksamhet.

För att på ett enkelt sätt begränsa att det egna företaget tar skada kan en konkurrensklausul tas med i anställningsavtalet. Även om klausulen i sig är tillåten, får denna inte vara för hårt utformad och gå utöver vad som är skäligt. Något som annars skulle kunna leda till att den förklaras ogiltig.

Vad är i så fall en skälig konkurrensklausul? För att besvara frågan krävs en helhetsbedömning utifrån vissa grundprinciper. En konkurrensklausul, som riktar sig gentemot arbetstagare med mer kvalificerade arbetsuppgifter, ska gälla under en begränsad tid. Med begränsningen följer en minskad möjlighet för den anställde att under denna tidsperiod använda sina kunskaper i ett nytt jobb varför kompensation ska ges. Vanligtvis sker detta genom att den anställde fortsatt får en del av sin lön efter avslutad anställning.

För att konkurrensklausulen inte ska bli ett yrkesförbud, krävs en väl avvägd balans mellan begränsningen och ersättningen. För att den även ska bli effektiv krävs att den anpassas till den enskilda situationen och de involverades förutsättningar. Ett klargörande av klausulens omfattning i ett tidigt skede kan därför underlätta för både arbetsgivaren och den anställde.