Miljörätt och myndigheter

Miljörätt och
myndigheter

Offentlig rätt spänner över en rad olika områden. På Advokatfirman ALDO hanterar vi de flesta frågeställningar som företag oftast berörs av i mötet med myndigheter.

 

På Advokatfirman ALDO har vi medarbetare som har verkat i över tio år inom stat och kommun och som har djup förståelse och inblick i obeståndsrätt, planprocess och bygglovsfrågor samt miljörätt och europarätt. Vi arbetar såväl med tvistelösning som rådgivning och avtal inom de olika rättsområdena. Kontakta oss gärna så berättar vi mer om vår kompetens och vårt arbetssätt.

Bland de vanligaste frågeställningarna kan nämnas lagar, förordningar och föreskrifter som berör myndighetsbeslut. Detta kan exempelvis röra byggnation och tillstånd, men även grundlagsstiftade rättigheter såsom yttrandefrihet och dylikt som knyter an till andra rättsområden, däribland informationssäkerhet.

Till offentligrätten räknar vi även europarätten, ett stort och komplext rättsområde vars rättsregler är överordnade den svenska rätten och därmed ges tolkningsföreträde när de svenska rättsreglerna kolliderar med EUs direktiv och avgöranden.

 

Miljörätt

Miljörätten aktualiseras vid en rad olika tillfällen där naturresurserna eller miljön är direkt, eller indirekt berörda av företagsverksamhet eller privata åtgärder. De vanligast förekommande frågorna uppstår i samband med markplanering men också vid tillsyns- och beslutsärenden såsom miljöfarlig verksamhet eller vattenverksamhet, vindkraftsetablering, sjöledning, avfallsdeponi, samt nyetablering av byggnader.

Vi arbetar med miljörätt i en bred portfölj bestående av såväl företag som offentliga organisationer. Vanligt förekommande ärenden hos oss är tillståndsfrågor, områdesskyddsfrågor samt tvist och intrångsfrågor.

Oavsett om du söker hjälp med upprättande av ansökningshandlingar, MKB- och miljöutredningar eller söker juridisk rådgivning vid tillståndsfrågor och projektering kan vi bistå. Vi bistår självklart även vid tvister, miljöskadestånd, ersättning för intrång samt löpande tillsynsfrågor.

 

Välkommen med din förfrågan som rör förvaltningsrätt, offentlig upphandling och miljörätt. Ingen fråga är för liten, eller stor för oss.