25 februari 2015

Hästjuridik: Att välja form av samägande

Att köpa och äga häst innebär ett stort ekonomiskt åtagande under en längre tid. Precis som alla andra branscher försöker aktörerna att hantera risktagandet som följer av långa säljcykler, höga investeringsbelopp och höga lagerhållningskostnader. Vi ser idag många avtal om samägande ingås mellan framgångsrika ryttare och uppfödare, men även bland hingsthållare och, inte minst, privatpersoner. Men vad bör man tänka på när man väljer samägandeform? Nedan ska vi kort försöka redogöra för några av de vanligaste av dem.

Ett lyckat samägande förutsätter en samsyn på såväl hästhållningen som kostnaderna men inte alltför sällan ser vi att det uppkommer tvister på detta plan. Inte minst när det gäller försäljningstidpunkt och köpeskilling för hästen. I många fall är upplösning av andelsägande rättsligt mer komplext än att fördela egendom efter skilsmässa. Det är då viktigt, inte minst ur ekonomisk synpunkt att på ett så smärtfritt sätt som möjligt kunna lösa upp det gemensamma ägandet. Det finns i många fall flera alternativa rättsmedel att tillgå, allt beroende på omständigheterna.

 

Samägande mellan två privatpersoner utan uttalat vinstsyfte

Ett samägande mellan två personer utan vinstsyfte är inte att anse som någon organiserad association men kan ändå komma att beskattas om intjänandet vid en eventuell försäljning uppgår till vinstbelopp över 50 000 kr per delägare. Formen av samägande är den enklaste, men vid upplösning av samägande som härrör ur en konflikt mellan delägarna sker delning enlighet med samäganderättslagen vilket innebär att tingsrätten efter ansökan om delning tillsätter en förvaltare som får i uppdrag att försälja egendomen exekutivt. I denna samägandeform spelar andelsägandets storlek ingen roll för vem som kan ansöka om delning via tingsrätten. Tvister omfattas normalt av det rättsskydd som finns i hemförsäkringen och vid tvist undantas vissa bevismedel. Det är vår erfarenhet att den här typen av delning av samägande ofta tar tid.

 

Samägande mellan två privatpersoner med vinstsyfte – ett så kallat enkelt bolag

Enkla bolag är ingen fulländad företagsform utan ses mer som ett organiserat sätt att driva verksamhet tillsammans. I grunden finns, precis som i exemplet ovan, ett avtal. Om bolaget ska bedriva rörelse inom viss bokföringspliktig verksamhet måste även bolagsmännen registrera sig hos Bolagsverket. I enkla bolag finns inget solidariskt ansvar mellan bolagsmännen. Vid en delning av samägande i enlighet med reglerna för enkla bolag uppstår formellt ett nytt bolag om en bolagsman lämnar avtalet eller någon ny tillträder. Enkla bolags delning handläggs i enlighet med ärendelagen och eftersom bolagsmännen haft ett vinstsyfte omfattas tvist vid delning normalt inte av rättsskyddet i hemförsäkringen.

 

Var vaksam på eventuella effekter av de så kallade 3:12-reglerna om ni är få delägare i bolaget.

 

Samägande i bolag

Samägande kan även ske i ren bolagsform, det vill säga aktie- handels – eller kommanditbolag. Samtliga bolagsformer har egna regelverk avseende såväl beskattning som delägarnas ansvar för bolagets agerande och skulder. Beslut tas av den/de som tecknar firma eller innehar fullmakt att agera för bolagets räkning. Bolaget är en egen associationsform och ska som sådan teckna egen rättsskyddsförsäkring. Vid försäljning kan antingen hela bolaget inklusive inkråm försäljas, eller bara del av det egna kapitalet (hästen/hästarna). Var vaksam på eventuella effekter av de så kallade 3:12-reglerna om ni är få delägare i bolaget.

 

Svårigheter vid samägande

De två första associationsformerna som exemplifieras är de vanligaste, och också de mest komplexa att lösa vid tvist. Man kan väcka talan mot övriga delägare enligt rättegångsbalken (RB) med yrkande att rätten ska fastställa att samäganderätt föreligger samt förordna om egendomens försäljning (se om denna möjlighet i NJA 1980 s 705) för att få samtliga bevismedel tillgängliga. Det finns också en större vana hos domstolarna att hantera tvister med tillämpning av RB vilket gör att processen oftast går fortare.

 

Slutsatser och rekommendationer

Var noggrann med att du som delägare väljer rätt form för ditt samägande. Val av handlingsalternativ är alltid avhängigt av omständigheterna i det konkreta fallet. Ett felaktigt val kan leda till onödiga kostnader och längre tidsutdräkt.

 

Behöver du hjälp med att lösa upp ett samägande i någon form eller vill du ha rådgivning eller hjälp med avtalsskrivande innan du ingår samägande? Vi kan både häst och process. Du är välkommen att kontakta biträdande jurist Malin Myrman eller advokat David Eliasson [länk] för rådgivning.

 

Om du vill läsa mer

Vill du veta mer om de olika reglerna avseende olika samägandeformer för häst kan du läsa vidare här:

notisum.se/rnp/sls/lag/19040048.htm

notisum.se/rnp/sls/lag/19801102.htm

notisum.se/rnp/sls/lag/20050551.htm

Vill du veta mer om skatteeffekterna som följer av de olika samägandeformerna kan du läsa mer här:

Skatteverket

Skatteverket 2

Skatteverket 3