Arbetsrätt

Arbetsrätt för
arbetstagare

Arbetsrätt reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Vår expertis finns främst inom anställningsavtal, arbetsskada samt hantering av uppsägning, avsked och omplacering.

Anställningsavtal

Arbetsrätten reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Arbetslagstiftningen är en så kallad skyddslagstiftning, till fördel för den anställde. Det innebär bland annat, att vissa regler inte går att avtala bort och att en arbetsgivare inte kan säga upp personal utan goda skäl. Anställningsavtalets utformning är viktig. Vi bistår dig som arbetstagare när det gäller frågor som rör exempelvis anställningsform, semester, övertid, sekretess- och konkurrensklausuler.

 

Arbetsskada

Som arbetsskada räknas en fysisk eller psykisk skada eller sjukdom som erhållits under arbetstid och/eller till följd av arbetet. Arbetsgivaren ska informeras och göra en anmälan till Försäkringskassan om en anställd skadar sig eller blir sjuk på grund av arbetet. Arbetsgivaren är även skyldig att utreda orsaken till arbetsskadan. Om du har drabbats av en arbetsskada kan vi hjälpa dig att erhålla den ersättning som du har rätt till.

 

Uppsägning, avsked och omplacering

Som arbetstagare har du såväl rättigheter som skyldigheter mot arbetsgivaren. Dessa regleras främst i lagen om anställningsskydd (LAS) men även genom andra lagar, föreskrifter och avtal. Lag om anställningsskydd, förkortat LAS, är den lag som skyddar arbetstagare vid uppsägningar och avskedanden. LAS gäller för alla arbetstagare med undantag för dem i företagsledande ställning.

Många arbetsrättsliga tvister handlar om uppsägningar eller avskedande. Uppsägningar sker vanligen på grund av arbetsbrist eller på grund av personliga skäl. Det krävs saklig grund för att en uppsägning ska vara giltig och om den inte är det blir arbetsgivaren skyldig att betala skadestånd till arbetstagaren.

Arbetsrätten är fylld av arbetsrättsliga juridiska termer och det finns olika regler som arbetsgivaren måste följa så att anställningen avslutas på ett korrekt sätt. Viktigt att känna till är de tidsfrister som gäller och som arbetsgivaren måste följa. Vi företräder arbetstagare i alla typer av tvister som kan uppkomma på det arbetsrättsliga området.

 

Kontakta oss om du behöver juridisk rådgivning kring en arbetsskada, anställningsavtal, uppsägning, omplacering eller avsked.