Arbetsrätt företag

Arbetsrätt

Arbetsrätten reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Vi inriktar oss på områdena anställningsavtal, arbetsskada samt uppsägning, avsked och omplacering.

 

 

Anställningsavtal

Arbetsrätten reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Arbetslagsstiftningen är en så kallad skyddslagsstiftning till fördel för den anställde. Det innebär bland annat, att vissa regler inte går att avtala bort och att en arbetsgivare inte kan säga upp personal utan goda skäl. Anställningsavtalets utformning är viktig. Vi bistår såväl arbetstagare som arbetsgivare när det gäller frågor om exempelvis anställningsform, semester, övertid, sekretess- och konkurrensklausuler. Kontakta oss för rådgivning om vad du bör tänka när du skriver ett anställningsavtal.

 

Arbetsskada

Arbetsskada är en fysisk eller psykisk skada eller sjukdom som erhållits under arbetstid och/eller till följd av arbetet. Arbetsgivaren ska informeras och göra en anmälan till Försäkringskassan om en anställd skadar sig eller blir sjuk på grund av arbetet. Arbetsgivaren är även skyldig att utreda orsaken till arbetsskadan. Kontakta oss om du eller en anställd har drabbats av en arbetsskada, vi ger dig juridisk rådgivning kring ersättning och ersättningskrav.

 

Uppsägning, avsked och omplacering

En arbetstagare har såväl rättigheter som skyldigheter mot arbetsgivaren. Dessa regleras främst i lagen om anställningsskydd (LAS) men även genom andra lagar, föreskrifter och avtal. Många arbetsrättsliga tvister handlar om uppsägningar eller avskedande. Uppsägningar sker vanligen på grund av arbetsbrist eller på grund av personliga skäl. Det krävs saklig grund för att en uppsägning ska vara giltlig och är den inte det är arbetsgivaren skyldig att betala skadestånd till arbetstagaren.

 

Arbetsrätten består av en mängd intrikata juridiska termer och det finns olika regler som arbetsgivaren måste följa så att anställningen avslutas på ett korrekt sätt. Viktigt att veta är att det råder snäva tidsfrister för när man måste agera, kontakta därför oss direkt. Vi företräder såväl arbetstagare som arbetsgivare i alla typer av tvister som kan uppkomma på det arbetsrättsliga området.